Nicola Poulsen
Physio Elite
Matthias Rauscher
Physio Elite/Nachwuchs
Tina Gissa
Physio Elite/Nachwuchs
Carlton Rowlands
Physio Nachwuchs
Bastien Frey
Physio Open Water